DOBIKO računovodske storitve in svetovanje, d.o.o.

DOBIKO računovodske storitve in svetovanje, d.o.o.

Kašeljska cesta

3A, 1000 Ljubljana

P.E. Gerbičeva 110, 1000 Ljubljana

070/646-440

01/423-41-06

www.dobiko.si

Davčna št.SI84988029

DirektorSIMONA VEHAR

DOBIKO računovodske storitve in svetovanje, d.o.o.

Kašeljska cesta

3A, 1000 Ljubljana

P.E. Gerbičeva 110, 1000 Ljubljana

070/646-440

01/423-41-06

www.dobiko.si

Davčna št.SI84988029

DirektorSIMONA VEHAR

Oddaj Povpraševanje

DOBIKO računovodske storitve in svetovanje, d.o.o.

Z VAMI ŽE VEČ KOT 20 LET.

 

O nas

 

DOBIKO računovodske storitve in svetovanje, d.o.o. podjetje z večletnimi izkušnjami ter s strokovnim in predanim kadrom.

 

Smo računovodski servis, ustanovljen leta 2003, in tako uspešno delujemo že več kot 20 let. Naše poslanstvo je nuditi mikro in malim družbam kakovostne storitve računovodstva, oseben pristop ter individualno obravnavo vsake stranke. Zelo pomemben nam je osebni kontakt s stranko, kajti vse preveč podjetnikov se počuti zgolj kot številka in si želi osebne obravnave.

 

Zaposlujemo strokovni kader, ki opravlja svoje delo na podlagi temeljnih računovodskih postavk ter se kontinuirano izobražuje tako na področju računovodstva kot na področju medsebojnih odnosov in komunikacije.

 

finalist

KLASIČNO RAČUNOVODSTVO

 

Poudarek pri klasičnem računovodstvu je v fizičnem prevzemu dokumentov stranke enkrat mesečno ali po potrebi tedensko in naknadno njihovo knjiženje, obračun plač in izplačil fizičnim osebam, obračun davka na dodano vrednost, izpisi odprtih postavk, računovodska poročila, …

Klasično računovodstvo je najbolj primerno za mikro podjetja ali samostojne podjetnike z majhnim obsegom dokumentov, saj podatki od strank do računovodskega servisa pridejo z zamikom, prav tako tudi informacije od računovodstva do stranke.

 

SPLETNO RAČUNOVODSTVO

 

Poudarek pri spletnem računovodstvu je dnevna ažurnost in dostop do posredovane dokumentacije v računovodstvo. Stranka in računovodski servis operirata znotraj skupnega programa, do katerega imata oba dostop in vsi poslovni dogodki, ki jih naredi bodisi stranka, bodisi računovodski servis so pri obeh vidni takoj. To pomeni, da ko stranka na primer izda račun, ima računovodski servis že podatke o prihodku, davku na dodano vrednost in terjatvi do kupcev. Prednost je v sprotnem evidentiranju vseh poslovnih dogodkov, pdf arhivu dokumentov ter dnevno ažurnih izpisih in informacijah, ki jih stranka potrebuje za svoje poslovanje.

 

 

Storitve

 

KNJIGOVODSKO-RAČUNOVODSKE STORITVE

 

 • urejanje prejete poslovne dokumentacije
 • kontiranje in knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige
 • vodenje pomožnih knjig in razčlenjevanje razvidov (analitične evidence terjatev in obveznosti, analitične evidence osnovnih sredstev)
 • spremljanje odprtih postavk (kupci in dobavitelji)
 • analitično razvidovanje stroškov in prihodkov
 • izračuni obresti
 • sestavljanje letnega poročila skladno z ZGD in SRS za poslovne potrebe in za namen javne objave ter statistične potrebe
 • vodenje davčnih evidenc (npr. evidence po predpisih o DDV) ter sestavljanje davčnih obračunov, kot so npr. obračun davka dohodka pravnih oseb, obračun davka na dodano vrednost, obračun davčnega odtegljaja po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali po Zakonu o dohodnini ter sestavljanje drugih davčnih obračunov
 • obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve kot tudi drugih dohodkov fizičnih oseb, katerih izplačevalec je naročnik te pogodbe (kot npr. avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, dohodkov iz najemnin,…) vključno z izdelavo vseh z zakonom ali drugimi predpisi predpisanih obračunov in poročil, povezanih s temi izplačili (ob samem izplačilu ali ob zaključku leta)
 • Vodenje materialnega knjigovodstva, priprava poročil vezanih na dobavo in izdajo blaga in materiala (intrastat)
 • sestavljanje poročil po naročilu naročnika za njegove potrebe (npr. za potrebe uprave, lastnikov) in izdelovanje poročil, predpisanih z zakonom ali drugimi predpisi za potrebe Banke Slovenije, Statističnega urada, ZPIZ in morebitnih drugih državnih inštitucij ter drugih oseb (npr. banke, zavarovalnice) na željo naročnika
 • sodelovanje pri revizijskih in inšpektorskih pregledih naročnikovega poslovanja
 • obveščanje o spremembi davčne zakonodaje

 

SVETOVANJE

 

 • svetovanje na področju računovodenja in na drugih področjih, povezanih z računovodenjem in vodenjem davčnih evidenc, ter priprave verodostojnih računovodskih listin
 • svetovanje na področju davkov in obdavčevanja
 • svetovanje na področju organizacije in priprave internih dokumentov
 • poslovno svetovanje
 • svetovanje na področju kadrov (prijave, odjave, pogodbe, delovna dovoljenja)

 

ADMINISTRATIVNE STORITVE

 

 • priprava internih aktov
 • priprava opominov
 • priprava dvostranskih in večstranskih pobotov
 • fakturiranje
 • priprava plačilnih nalogov
 • priprava pogodb
 • ostala administrativna dela

 

DODATNE OPCIJE

 

 • možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke
 • pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, preoblikovanju, pripojitvi in razdelitvi podjetja
 • možnost elektronskega bančništva
 • spletno računovodstvo

 

Pri spletnem računovodstvu se izvajajo dela na isti bazi, tako s strani stranke kot računovodstva, ki se rezultira v ažurnem vpogledu v podatke ter ne prihaja do podvajanja opravil (knjiženje izdanih računov in podobno) in posledično nižji strošek računovodstva za stranko. Za spletno računovodstvo uporabljamo program MiniMax (podjetje SAOP d.o.o.).

 

priznanje

 

Sodelujemo predvsem z:

 

 • Mikro, majhne družbe (d.o.o., d.n.o., k.d.),
 • samostojni podjetniki,
 • zasebni zavodi,
 • društva,
 • zadruge,
 • pravne osebe zasebnega prava (odvetniki, …).

 

Svoje storitve nudimo v spletni obliki na področju celotne Slovenije, klasično računovodstvo, s fizičnim prevzemom dokumentacije, pa nudimo predvsem v Osrednjeslovenski regiji.

 

Zakaj izbrati ravno nas?

 

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

Telefonski št.:

070/646-440

01/423-41-06

 

E-mail naslov:

dobiko@gmail.com

 

 

V veselje nam bo sodelovati z vami.