E-KONTO, računovodsko, finančno, svetovalni servis d.o.o.

E-KONTO, računovodsko, finančno, svetovalni servis d.o.o.

Križevci 210, (9206 KRIŽEVCI), PE: Lendavska cesta 57A

9000

MURSKA SOBOTA

02/535-12-20

041/922-234 (g. Tomaž)

02/535-12-22

www.ekonto.si

Davčna št.SI41399609

DirektorTOMAŽ ŠČANČAR, MARIJA ŠČANČAR

E-KONTO, računovodsko, finančno, svetovalni servis d.o.o.

Križevci 210, (9206 KRIŽEVCI), PE: Lendavska cesta 57A

9000

MURSKA SOBOTA

02/535-12-20

041/922-234 (g. Tomaž)

02/535-12-22

www.ekonto.si

Davčna št.SI41399609

DirektorTOMAŽ ŠČANČAR, MARIJA ŠČANČAR

Oddaj Povpraševanje

E-KONTO, računovodsko, finančno, svetovalni servis d.o.o.

Skupaj bomo našli prave odgovore na vsa vaša vprašanja.

 

 

O nas

 

E-KONTO, računovodsko, finančno, svetovalni servis d.o.o. smo malo družinsko podjetje, ki se z računovodstvom ukvarja že vse od leta 1993.

V glavnem vodimo poslovne knjige za mikro in majhne družbe, samostojne podjetnike, društva, socialna podjetja, sindikate in zavode; imamo pa tudi izkušnje z večjimi podjetji.

Za obdelavo podatkov uporabljamo poslovno informacijski sistem Pantheon.

Trudimo se čimbolj optimizirati in približati računovodstvo našim strankam z lastnim računovodstvom v oblaku.

Poleg računovodskega dela se ukvarjamo še z davčnim in poslovnim svetovanjem.

 

 

STORITVE

 

VODENJE POSLOVNIH KNJIG

 

 • Uvajanje v poslovanje, v primeru uporabe Gostovanja tudi uvajanje v program z ustreznimi nastavitvami in izpisi,
 • vodenje poslovnih knjig za vse pravne osebe (d.o.o., d.n.o., d.d., zavodi, društva, …) in samostojne podjetnike (enostavno ali dvostavno), v skladu z zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi,
 • analitične evidence saldakontov kupcev in dobaviteljev,
 • analitično knjigovodstvo (stroškov in prihodkov; stroškovna mesta in stroškovni nosilci),
 • analitične evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije in revalorizacije,
 • izdelava glavne blagajne,
 • obračun obresti (realnih, revalorizacijskih, zamudnih, …),
 • izpisi odprtih postavk,
 • izpisi opominov,
 • materialno knjigovodstvo,
 • priprava kompenzacij, cesij, asignacij,
 • vodenje trgovske evidence,
 • plačilni promet.

 

SESTAVLJANJE ZAKONSKO PREDPISANIH POROČIL

 

 • Obračun DDV,
 • poročila Banki Slovenije in Statističnemu uradu RS,
 • izdelava letnih izkazov uspeha, izkazov stanja, obračunov davka od dohodkov pravnih oseb,
 • zkazov denarnih tokov, izkazov finančnih tokov, izkazov dobička oziroma kritja izgube,
 • izdelava davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti,
 • konsolidirani računovodski izkazi za kapitalsko povezana podjetja,
 • pomoč pri izdelavi poslovnega poročila,
 • izdelava letnega poročila in sugestije za prihodnje,
 • izdelava obrazcev za ZPIZ (M4).

 

OBRAČUN OSEBNIH PREJEMKOV

 

 • Obračun plač in prispevkov,
 • obračun regresa,
 • obračun pogodb o delu, avtorskih honorarjev, najemnin, izplačil iz dobička, obresti, kapitalskih dobičkov…,
 • svetovanje in spremljanje zakonskih in pogodbenih sprememb s področja zakonodaje o osebnih prejemkih ter minimiziranja stroškov plač,
 • pošiljanje podatkov dohodnine DURS‐u in priprava poročil.

 

 

SVETOVANJE NA PODROČJU DAVKOV IN PRISPEVKOV

 

 • Preventivni davčni pregledi,
 • davek od dohodkov pravnih oseb,
 • dohodnina,
 • način odmere davka,
 • davek na dodano vrednost,
 • socialni prispevki in
 • drugo.

 

PRIPRAVA E-IZVRŽB

 

 • Priprava in vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine,
 • priprava ugovorov na izvršbe.

 

FINANČNE STORITVE

 

 • Iskanje in svetovanje pri plasiranju finančnih sredstev,
 • priprava dokumentacije za pridobitev kreditov.

 

SVETOVANJE NA PODROČJU FINANC

 

 • Posredovanje in pomoč pri iskanju in izbiri ustreznih virov financiranja,
 • finančne analize, finančno planiranje in kontrola,
 • sanacija prezadolženosti.

 

SVETOVANJE MANAGEMENTU

 

 • Profesionalizacija vodenja malega podjetja,
 • uvajanje poslovno informacijskih sistemov,
 • priprava predinvesticijskih študij in investicijskih elaboratov,
 • sanacija in preobrat v poslovanju podjetja,
 • reševanje poslovnih kriz.

 

ANALIZE POSLOVANJA IN NAČRTOVANJA

IZDELAVA POSLOVNIH NAČRTOV IN INVESTICIJSKIH ELABORATOV

 

ZAKAJ MI?

 

 

Sodelujemo z: 

 

 • Mikro, majhnimi privatnimi podjetji (s.p., d.o.o.),
 • sindikati,
 • društvi,
 • zasebnimi in javnimi zavodi,
 • notarji,
 • zdravniki,
 • odvetniki,
 • kmečkimi gospodinjstvi,

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

 

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

Telefonski št.:

02/ 535 12 20

041/ 922 234 (g. Tomaž)

 

E-mail naslova: 

konto@ekonto.si

info@ekonto.si

 

V veselje nam bo sodelovati z vami.