LEGATO, računovodske storitve, davčno in podjetniško svetovanje ter druge storitve, d.o.o

LEGATO, računovodske storitve, davčno in podjetniško svetovanje ter druge storitve, d.o.o

Betnavska cesta

11

2000

MARIBOR

040/882-789

02/331-57-03

www.legato.si

Davčna št.SI19640790

DirektorAMBROŽIČ JOŽICA

LEGATO, računovodske storitve, davčno in podjetniško svetovanje ter druge storitve, d.o.o

Betnavska cesta

11

2000

MARIBOR

040/882-789

02/331-57-03

www.legato.si

Davčna št.SI19640790

DirektorAMBROŽIČ JOŽICA

Oddaj Povpraševanje

LEGATO, d.o.o.

S strankami gradimo zaupanje in dolgoročno partnerstvo.

 

 

O nas

 

Podjetje Legato d.o.o. je ustanovljeno z namenom izvajanja računovodskih storitev, vzporedno pa nudenja računovodskega, davčnega in podjetniškega svetovanja. Svetovalne storitve nudimo tako stankam v računovodskem servisu, kot tudi zunanjim strankam.

Po več kot 15 letnem poslovanju smo na območju Maribora postali uveljavljen računovodski servis. Z vsako stranko želimo vzpostaviti čimbolj oseben odnos in spoznati posebnosti njenega poslovanja.

Zagotavljamo hitro odzivnost, oseben pristop in sodoben način poslovanja.

Vodenje poslovnih knjig za stranke je preraslo v davčno-računovodski servis.

Velik poudarek zato dajemo davčnemu in računovodskemu svetovanju, pa tudi usmerjanju strank v smeri boljše optimizacije davčne bilance in iskanja najugodnejših načinov poslovanja. Tekom leta načrtujemo in izvajamo strategije, ki izboljšujejo donosnost in znižujejo davčne obveznosti na minimum.

Smo dinamična računovodska družba, ki razume potrebe sodobnih podjetij in spremlja vizijo njihovega poslovanja. S strankami gradimo zaupanje in dolgoročno partnerstvo, kar dosegamo s stalnim izobraževanjem, zanesljivostjo in strokovnim delom.

Naše poslovanje je v celoti usklajeno z uredbo GDPR. Ena izmed naših glavnih nalog je skrb, da so osebni podatki naših strank varni in zaščiteni.

 

 

 

Računovodske storitve

 

Poslovne knjige vodimo za pravne osebe kot tudi za samostojne podjetnike in obrtnike.

Naše stranke se ukvarjajo z najrazličnejšimi dejavnostmi, kot so: trgovina, gostinstvo, storitvene dejavnosti itd.

Poslovne knjige vodimo po sistemu dvostavnega kot enostavnega knjigovodstva.

Pri svojem delu se skušamo strankam kar najbolj prilagoditi in pri tem zagotavljamo popolno varnost in tajnost podatkov.

Možen je dogovor za opravljanje vseh računovodskih storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva.

 

 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
 • Računovodske storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za FURS in ZPIZ
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
 • Obračun davka na dodano vrednost
 • Obračun zamudnih obresti, izpis opominov
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 • Izdelava davčne bilance
 • Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest.)
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 • Računovodske analize poslovanja
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti
 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve

 

Obračun plač

 

Storitev obračuna plač predstavlja zaokroženo celota znotraj računovodstva podjetja in jo je zato možno z lahkoto prenesti na zunanjega izvajalca. Obračun plač namreč zahteva specifična znanja in veščine, kar pomeni zagotovitev ustrezno kvalificiranega kadra, nenehno dodatno izobraževanje. Lasten obračun plač zahteva tudi nakup programske opreme in vzdrževanje le-te ter seveda veliko porabo časa lastne delovne sile.

Naš računovodski servis ima dolgoletne izkušnje na področju obračuna plač, obračune pripravljamo za različne dejavnosti. Obračun plač izvajamo tako za stranke, ki imajo pri nas računovodstvo, kot za stranke z lastnim računovodstvom, ki se odločijo za zunanjega partnerja pri obračunu plač.

Pridobljene imamo tudi izkušnje pri obračunu plač tako v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju.

Svojim strankam lahko ponudimo podporo v celotnem postopku zaposlovanja, od sklenitve do prenehanja pogodbe o zaposlitvi in imamo znanje iz delovnopravne zakonodaje.

 

Vsebinsko obračun plač zajema naslednja opravila:

 

 • obračun plač in izdelava plačilnih list
 • izdelava plačilnih nalogov z uvozom v e-bančništvo
 • izdelava vseh obrazcev za zunanje poročanje (FURS, AJPES, ZPIZ, ZZZD)
 • priprava plačilnih list za pošiljanje po e-pošti
 • priprava temeljnice za knjiženje v glavno knjigo (obstaja tudi možnost prenosa z datoteko in uvoz v glavno knjigo)
 • na željo naročnika se lahko pripravljajo tudi dodatni izpisi, pripravijo analize v poljubni obliki (npr. v pdf, xls formatu)
 • obveščanje o novostih na področju delovne zakonodaje

 

Storitev obračuna plač zajema predvsem naslednje obračune:

 • obračun plač, regres, jubilejnih nagrad, odpravnin
 • obračun podjemnih, avtorskih pogodb, nagrad za vajence, poslovodenje
 • vodenje kadrovskih evidenc (prijave, odjave, pogodbe o zaposlitvi, vročanje dokumentov)
 • delovnopravno informiranje in druge storitve…

 

Zunanji obračun plač lahko zagotovi zlasti zmanjšanje stroškov podjetja, zato ker:

 • mesečni strošek je fiksen fiksen in vnaprej znan
 • odpadejo dodatni stroški izobraževanj in spremljanja zakonodaje
 • odpade nakup programske opreme in vzdrževanje le-te
 • nižji stroški notranje administracije

 

Obračun plač pomeni za naročnika dolgoročno prihranek denarja, zagotovljena pa mu je popolna varnost in tajnost podatkov v zvezi plačami.

Zagotavljamo vam prenos podatkov v elektronski obliki (plačilnih list, datotek za uvoz na elektronsko bančništvo…).

Naša storitev obračun plač je stroškovno ugodna rešitev za podjetja vseh velikosti, saj se dogovori fiksna cena na obračun.

 

Odločitev za zunanji obračun plač je odločitev za racionalizacijo stroškov in zagotovitev popolne tajnosti podatkov o plačah vaših zaposlenih.

 

 

Davčno svetovanje

 

Skrbno načrtovana davčna politika podjetja lahko ustvari velike davčne prihranke, zato je davčni vidik vsake poslovne transakcije še kako pomemben.

Da bi bilo poslovanje resnično optimalno, zato nista dovolj zgolj strogo računovodski in pravni vidik delovanja, nepogrešljivo je tudi znanje iz področja davčne zakonodaje in prakse. Kako se lotiti davčnega načrtovanja posla, je predvsem odvisno od statusne ureditve podjetja, od dejavnosti, v kateri posluje, od načina in obsega poslovanja, od časovnega vidika, ki ga imamo na voljo, veliko pa tudi od poglobljenega poznavanja davčne zakonodaje in kreativnih zamisli. V naši računovodski hiši za davčni vidik poslovanja skrbijo strokovnjaki, ki znajo poiskati skrite davčne zanke in prihranke in obenem stranke zavarovati pred tem, da bi prestopile mejo zakonitosti.

 

 • Optimizacija davčne bilance; s skrbno načrtovano strategijo vodimo podjetja do davčno najugodnejših in zakonitih načinov poslovanja.
 • Individualno davčno svetovanje za pravne in fizične osebe s področja davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost, davčnega postopka, trošarin, premoženjskih davkov in prispevkov za socialno zavarovanje.
 • Storitve svetovanja v zvezi z začetkom opravljanja dejavnosti in pomoč pri izbiri ustrezne statusno pravne oblike, pri odpiranju podjetja, zaprtju dejavnosti, pri preoblikovanju iz ene statusno pravne oblike v drugo, pri prodaji in nabavi nepremičnin, svetujemo v zvezi z uporabo službenih osebnih vozil, službenih mobitelov in koriščenjem drugih bonitet ter reševanje ostalih davčnih zagat, povezanih s poslovanjem.
 • Izvajanje preventivnih davčnih pregledov: gre za pregled celotnega poslovanja s področja vseh davkov na podoben način, kot bi ga opravil davčni nadzor.

 

 

Finančno in poslovno svetovanje

 

Zaradi potrebe in želje strank smo poleg računovodskih storitev in davčnega svetovanja vpeljali tudi celovito finančno in poslovno svetovanje ter tako strankam računovodskega servisa ponudili vse na enem mestu. Seveda nudimo storitve finančnega in poslovnega svetovanja tudi zunanjim strankam.

 

 • Izdelava poslovnih načrtov.
 • Finančno planiranje (kratkoročni in dolgoročni finančni načrti).
 • Finančno analiziranje poslovanja (finančna slika o poslovanju lastnega podjetja ali finančna ocena poslovnih partnerjev).
 • Ocenjevanje investicijskih projektov.
 • Izbira ustrezne banke, kontakt z bankami, pogajanje o kreditih in obrestnih merah, priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil.
 • Priprava finančne dokumentacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih, priprava drugih poslovno-finančnih listin.
 • Izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij in predračunov za projekte.
 • Svetovanje o naložbah in finančnih odločitvah, svetovanje pri vlaganju prostih sredstev na domače in tuje finančne trge ter pri vlaganju v nepremičnine.
 • Priprava kompenzacij, asignacij.
 • Drugo finančno in poslovno svetovanje

 

 

Delovni čas

 

 • od ponedeljka do petka med 8h in 16h

 

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

 

Zakaj izbrati  Legato d.o.o.?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

Telefonski št.:

040/882-789

02/331-57-03

 

E-mail naslov:

info@legato.si

Veselimo se sodelovanja z vami.