Slovensko English Deutsch
Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

DE FACTO - RAČUNOVODSTVO D.O.O.

DE FACTO - RAČUNOVODSTVO D.O.O.
KontaktDE FACTO - RAČUNOVODSTVO D.O.O.
Partizanska cesta 30
2000 MARIBOR
Kontakt02/229-59-90
Kontakt031/348-450
Kontaktinfo@defacto.si
Kontakt www.defacto.si
Davčna št.:SI33706042
Direktor:MIRA HVAUC

 

 

DE FACTO - RAČUNOVODSTVO D.O.O.

Usmerjamo vas v pravo smer. Delamo za vas!

 

 

O podjetju

 

DE FACTO - RAČUNOVODSTVO D.O.O. smo podjetje z več kot 25-letnimi poslovnimi izkušnjami.

Od samega začetka ohranjamo vrednote, kot so strokovnost in profesionalnost, zavezanost zakonodaji in varovanju osebnih podatkov.

Zaposleni imamo skupaj več kot 100 letne računovodske izkušnje. S svojim znanjem na področju računovodstva, organiziranja poslovanja, svetovanja in financiranja delujemo kot zanesljiv poslovni partner in svetovalec.

Dolgoletni poslovni partnerji so se v kvaliteto naših storitev prepričali tudi ob številnih revizijskih in inšpekcijskih pregledih.

 

Želite izvedeti več?

 

 

Storitve

 

Podjetniško svetovanje

 

Ekonomske storitve

 •  svetovalne storitve iz podjetniške ekonomije
 • priprava navodil za izdajanje izvirnih dokumentov
 • standardizacija delovnih procesov in postopkov

 

Davčno svetovanje

 •  na področju davčnih predpisov
 •  pri davku na dodano vrednost
 •  pri davku iz dohodka pravnih oseb

 

Finančne storitve

 • analiza finančnega položaja in predlogi ukrepov
 • priprava in vodenje finančne reorganizacije družb
 • priprava in sodelovanje pri prisilni poravnavi in stečaju

 

Pravne storitve

 • pomoč pri ustanavljanju novih družb
 • vodenje in priprava knjige sklepov družb
 • svetovanje na področju delovnega prava

 

 

Računovodstvo

 

Mesečna poročila

 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
 • izkaz poslovnega izida po stroškovnih mestih
 • izpis stanja in odprtih postavk kupcev in dobaviteljev
 • planiranje prilivov, odlivov in denarnega toka

 

Poslovni načrt

 • ideja in uresničitev projekta
 • strateški in operativni načrt
 • investicijsko in finančno pokritje
 • financiranje ter upravljanje s sredstvi in viri

 

Analiza poslovanja

 • planirani in realizirani rezultati
 • ugotavljanje vzrokov odstopanj
 • nepredvidljivi dogodki in motnje
 • analiza napačnih odločitev in ravnanja

 

Kontrola poslovanja

 • določitev planskih rezultatov
 • ugotovitev dejanskih rezultatov
 • ugotovitev in analiza odstopanj
 • predlog in izvedba korektivnih ukrepov

 

Poslovni izid

 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
 • izkaz bilančnega dobička/izgube
 • pojasnila in razkritja poslovanja
 • elektronska oddaja poročil na AJPES

 

Davčni izidi

 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
 • obračun davka od dohodkov pravnih oseb
 • priprava prilog k davčnemu obračunu
 • elektronska oddaja poročil na FURS

 

 

Kadrovske storitve

 

Kadrovske storitve

 • prijava in odjava zaposlenih - ZZZS, ZPIZ
 • evidenca in vodenje kadrovskih map zaposlenih
 • priprava navodil za delovna mesta in zaposlene
 • izposoja zaposlenih in nadomeščanje v režiji 

 

Pravne storitve

 • priprava pogodb in aneksov o zaposlitvi
 • popis opravil in odgovornosti delovnih mest
 • priprava sklepov o prenehanju delovnega razmerja
 • priprava podjemnih in poslovodnih pogodb

 

 

Finančne storitve

 

Plačilni promet

 

 • elektronski plačilni promet
 • e-kompenzacije in večstranski poboti
 • zapiranje in odkup terjatev 

 

Denarno načrtovanje

 • evidenca preskrbe sredstev
 • evidenca porabe sredstev
 • načrtovanje denarnega toka 

 

Izterjava dolgov

 • bonitetna ocena poslovanja kupcev
 • vodenje postopkov izterjave dolgov
 • priprava ugovorov zoper sklepe o izvršbah 

 

Kreditno poslovanje

 • priprava vlog in podatkov za kredite in leasing
 • priprava finančnih pregledov in poročil za banke
 • vodenje prejetih in danih kreditov ter obračun obresti 

 

 

 

Poslovna operativa

 

Administracija

 • prevzem in oddaja pošte
 • priprava in arhiviranje dokumentov
 • korespondenca s strankami in vodenje evidenc (CRM)

 

Poslovno sekretarstvo

 • priprava obvestil, vabil, ponudb in dopisov
 • vodenje in izdelava zapisnikov organov družb
 • enkratne storitve po naročilu in dogovoru

 

 

Izdelava pravilnikov

 

Računovodski pravilniki

 • o računovodenju družbe
 • o blagajniškem poslovanju
 • o popisih sredstev in obveznosti

 

Kadrovski pravilniki

 • o sistematizaciji in organizaciji družb
 • o plačah in drugih osebnih prejemkih
 • o disciplinski in odškodninski odgovornosti

 

Splošni pravilniki

 • o varovanju osebnih podatkov
 • o zagotavljanju varstva pri delu
 • o uporabi službenih vozil

 

Priprava pogodb

 • o sodelovanju in razmerjih
 • za cesije - odstopi, odkupi
 • o dogovorih in sporazumih

 

 

Knjigovodenje

 

Dolgoročna sredstva

 • vodenje registra osnovnih sredstev
 • nabave, izločitve, odpisi osnovnih sredstev
 • obračun amortizacije osnovnih sredstev
 • vodenje dolgoročnih finančnih naložb
 • vodenje dolgoročnih posojil

 

Dolgoročne obveznosti

 • lastniški kapital in poimenske vloge lastnikov
 • zakonsko predpisane in ostale rezerve
 • razporeditev dobička in izgube iz poslovanja
 • dolgoročne finančne obveznosti (bančni krediti)
 • dolgoročne finančne obveznosti (leasingi)

 

Kratkoročna sredstva

 • fakturiranje, opomini in izterjava
 • evidentiranje izdanih računov
 • evidentiranje plačil kupcev
 • izpis odprtih postavk, uskladitev IOP
 • vodenje blagajniškega poslovanja

 

Kratkoročne obveznosti

 • evidentiranje prejetih računov
 • evidentiranje plačil dobaviteljem
 • izpis odprtih postavk, uskladitev IOP
 • evidentiranje pogodbenih prejemkov
 • evidentiranje povračil zaposlenim

 

Vodenje zaloge

 • količinsko poslovanje z zalogami
 • vrednostno poslovanje z zalogami
 • vodenje in nadzor proizvodnje

 

Obračun DDV

 • evidentiranje vhodnega in izhodnega DDV-ja
 • izpis knjige izdanih računov
 • izpis knjige prejetih računov

 

Poslovni izid

 • odhodki in prihodki poslovanja
 • obračun poslovnega izida
 • obračun davka od dohodka
 • razporeditev poslovnega izida

 

Prejemki delavcev

 • obračun plač, plačilnih list in rekapitulacij
 • obračun podjemnih in poslovodnih pogodb
 • obračun najemnin in avtorskih honorarjev
 • letna napoved dohodnine in priprava M4

 

 

Pridobivanje evropskih sredstev

 

Evropski in drugi lokalni razpisi

 • pridobivanje informacij glede objavljenih razpisov
 • svetovanje pri pridobivanju nepovratnih EU sredstev
 • priprava vsebinske in finančne konstrukcije projekta
 • izdelava projektne dokumentacije za razpise

 

Vodenje evropskih in drugih projektov

 • operativno vodenje pridobljenih evropskih projektov
 • usposabljanje zaposlenih v času delovanja projekta
 • priprava projektnih poročil in poročanje
 • črpanje in poraba odobrenih sredstev 

 

 

Sodelujemo z: 

 

 • mikro, majhnimi privat podjetji (s.p.-ji, d.o.o.,-ji)
 • društva,
 • zasebni zavodi,
 • sindikati,
 • odvetniki,
 • notarji,
 • zdravniki,
 • kmetije,
 • ...

 

Svoje storitve nudimo na področju regije 02.

 

Zakaj izbrati DE FACTO - RAČUNOVODSTVO D.O.O.?

 

 

Kako do nas?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

  

Specialisti za računovodenje.

 Maribor

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke