Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

DE FACTO - RAČUNOVODSTVO D.O.O.

DE FACTO - RAČUNOVODSTVO D.O.O.
KontaktDE FACTO - RAČUNOVODSTVO D.O.O.
Partizanska cesta 30
2000 MARIBOR
Kontakt02/229-59-90
Kontakt031/348-450
Kontaktinfo@defacto.si
Kontakt www.defacto.si
Davčna št.:SI33706042
Direktor:MIRA HVAUC

 

 

DE FACTO - RAČUNOVODSTVO D.O.O.

Usmerjamo vas v pravo smer. Delamo za vas!

 

 

O podjetju

 

DE FACTO - RAČUNOVODSTVO D.O.O. smo podjetje z več kot 25-letnimi poslovnimi izkušnjami.

Od samega začetka ohranjamo vrednote, kot so strokovnost in profesionalnost, zavezanost zakonodaji in varovanju osebnih podatkov.

Zaposleni imamo skupaj več kot 100 letne računovodske izkušnje. S svojim znanjem na področju računovodstva, organiziranja poslovanja, svetovanja in financiranja delujemo kot zanesljiv poslovni partner in svetovalec.

Dolgoletni poslovni partnerji so se v kvaliteto naših storitev prepričali tudi ob številnih revizijskih in inšpekcijskih pregledih.

 

Želite izvedeti več?

 

 

Storitve

 

Podjetniško svetovanje

 

Ekonomske storitve

 •  svetovalne storitve iz podjetniške ekonomije
 • priprava navodil za izdajanje izvirnih dokumentov
 • standardizacija delovnih procesov in postopkov

 

Davčno svetovanje

 •  na področju davčnih predpisov
 •  pri davku na dodano vrednost
 •  pri davku iz dohodka pravnih oseb

 

Finančne storitve

 • analiza finančnega položaja in predlogi ukrepov
 • priprava in vodenje finančne reorganizacije družb
 • priprava in sodelovanje pri prisilni poravnavi in stečaju

 

Pravne storitve

 • pomoč pri ustanavljanju novih družb
 • vodenje in priprava knjige sklepov družb
 • svetovanje na področju delovnega prava

 

 

Računovodstvo

 

Mesečna poročila

 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
 • izkaz poslovnega izida po stroškovnih mestih
 • izpis stanja in odprtih postavk kupcev in dobaviteljev
 • planiranje prilivov, odlivov in denarnega toka

 

Poslovni načrt

 • ideja in uresničitev projekta
 • strateški in operativni načrt
 • investicijsko in finančno pokritje
 • financiranje ter upravljanje s sredstvi in viri

 

Analiza poslovanja

 • planirani in realizirani rezultati
 • ugotavljanje vzrokov odstopanj
 • nepredvidljivi dogodki in motnje
 • analiza napačnih odločitev in ravnanja

 

Kontrola poslovanja

 • določitev planskih rezultatov
 • ugotovitev dejanskih rezultatov
 • ugotovitev in analiza odstopanj
 • predlog in izvedba korektivnih ukrepov

 

Poslovni izid

 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
 • izkaz bilančnega dobička/izgube
 • pojasnila in razkritja poslovanja
 • elektronska oddaja poročil na AJPES

 

Davčni izidi

 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
 • obračun davka od dohodkov pravnih oseb
 • priprava prilog k davčnemu obračunu
 • elektronska oddaja poročil na FURS

 

 

Kadrovske storitve

 

Kadrovske storitve

 • prijava in odjava zaposlenih - ZZZS, ZPIZ
 • evidenca in vodenje kadrovskih map zaposlenih
 • priprava navodil za delovna mesta in zaposlene
 • izposoja zaposlenih in nadomeščanje v režiji 

 

Pravne storitve

 • priprava pogodb in aneksov o zaposlitvi
 • popis opravil in odgovornosti delovnih mest
 • priprava sklepov o prenehanju delovnega razmerja
 • priprava podjemnih in poslovodnih pogodb

 

 

Finančne storitve

 

Plačilni promet

 

 • elektronski plačilni promet
 • e-kompenzacije in večstranski poboti
 • zapiranje in odkup terjatev 

 

Denarno načrtovanje

 • evidenca preskrbe sredstev
 • evidenca porabe sredstev
 • načrtovanje denarnega toka 

 

Izterjava dolgov

 • bonitetna ocena poslovanja kupcev
 • vodenje postopkov izterjave dolgov
 • priprava ugovorov zoper sklepe o izvršbah 

 

Kreditno poslovanje

 • priprava vlog in podatkov za kredite in leasing
 • priprava finančnih pregledov in poročil za banke
 • vodenje prejetih in danih kreditov ter obračun obresti 

 

 

 

Poslovna operativa

 

Administracija

 • prevzem in oddaja pošte
 • priprava in arhiviranje dokumentov
 • korespondenca s strankami in vodenje evidenc (CRM)

 

Poslovno sekretarstvo

 • priprava obvestil, vabil, ponudb in dopisov
 • vodenje in izdelava zapisnikov organov družb
 • enkratne storitve po naročilu in dogovoru

 

 

Izdelava pravilnikov

 

Računovodski pravilniki

 • o računovodenju družbe
 • o blagajniškem poslovanju
 • o popisih sredstev in obveznosti

 

Kadrovski pravilniki

 • o sistematizaciji in organizaciji družb
 • o plačah in drugih osebnih prejemkih
 • o disciplinski in odškodninski odgovornosti

 

Splošni pravilniki

 • o varovanju osebnih podatkov
 • o zagotavljanju varstva pri delu
 • o uporabi službenih vozil

 

Priprava pogodb

 • o sodelovanju in razmerjih
 • za cesije - odstopi, odkupi
 • o dogovorih in sporazumih

 

 

Knjigovodenje

 

Dolgoročna sredstva

 • vodenje registra osnovnih sredstev
 • nabave, izločitve, odpisi osnovnih sredstev
 • obračun amortizacije osnovnih sredstev
 • vodenje dolgoročnih finančnih naložb
 • vodenje dolgoročnih posojil

 

Dolgoročne obveznosti

 • lastniški kapital in poimenske vloge lastnikov
 • zakonsko predpisane in ostale rezerve
 • razporeditev dobička in izgube iz poslovanja
 • dolgoročne finančne obveznosti (bančni krediti)
 • dolgoročne finančne obveznosti (leasingi)

 

Kratkoročna sredstva

 • fakturiranje, opomini in izterjava
 • evidentiranje izdanih računov
 • evidentiranje plačil kupcev
 • izpis odprtih postavk, uskladitev IOP
 • vodenje blagajniškega poslovanja

 

Kratkoročne obveznosti

 • evidentiranje prejetih računov
 • evidentiranje plačil dobaviteljem
 • izpis odprtih postavk, uskladitev IOP
 • evidentiranje pogodbenih prejemkov
 • evidentiranje povračil zaposlenim

 

Vodenje zaloge

 • količinsko poslovanje z zalogami
 • vrednostno poslovanje z zalogami
 • vodenje in nadzor proizvodnje

 

Obračun DDV

 • evidentiranje vhodnega in izhodnega DDV-ja
 • izpis knjige izdanih računov
 • izpis knjige prejetih računov

 

Poslovni izid

 • odhodki in prihodki poslovanja
 • obračun poslovnega izida
 • obračun davka od dohodka
 • razporeditev poslovnega izida

 

Prejemki delavcev

 • obračun plač, plačilnih list in rekapitulacij
 • obračun podjemnih in poslovodnih pogodb
 • obračun najemnin in avtorskih honorarjev
 • letna napoved dohodnine in priprava M4

 

 

Pridobivanje evropskih sredstev

 

Evropski in drugi lokalni razpisi

 • pridobivanje informacij glede objavljenih razpisov
 • svetovanje pri pridobivanju nepovratnih EU sredstev
 • priprava vsebinske in finančne konstrukcije projekta
 • izdelava projektne dokumentacije za razpise

 

Vodenje evropskih in drugih projektov

 • operativno vodenje pridobljenih evropskih projektov
 • usposabljanje zaposlenih v času delovanja projekta
 • priprava projektnih poročil in poročanje
 • črpanje in poraba odobrenih sredstev 

 

 

Sodelujemo z: 

 

 • mikro, majhnimi privat podjetji (s.p.-ji, d.o.o.,-ji)
 • društva,
 • zasebni zavodi,
 • sindikati,
 • odvetniki,
 • notarji,
 • zdravniki,
 • kmetije,
 • ...

 

Svoje storitve nudimo na področju regije 02.

 

Zakaj izbrati DE FACTO - RAČUNOVODSTVO D.O.O.?

 

 

Kako do nas?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

  

Specialisti za računovodenje.

 Maribor

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke