ANIS BIRO, d.o.o.

ANIS BIRO, d.o.o.

Kolodvorska cesta

1

6000

KOPER

+386 (0) 5 66 38 880

+386 (0) 41 687 143

http://anisbiro.si/sl/

Davčna št.SI52177319

DirektorČERNILOGAR MIHAJLOVIĆ JASMINA

ANIS BIRO, d.o.o.

Kolodvorska cesta

1

6000

KOPER

+386 (0) 5 66 38 880

+386 (0) 41 687 143

http://anisbiro.si/sl/

Davčna št.SI52177319

DirektorČERNILOGAR MIHAJLOVIĆ JASMINA

Oddaj Povpraševanje

 

Zaupanja vredna računovodska hiša z dolgoletnimi izkušnjami.

 

 

O nas

 

Podjetje Anis biro je ustanovljeno leta 1992 z jasno vizijo, pomagati majhnim podjetjem pri vodenju poslovnih knjig ter razumevanju davčne zakonodaje.

V skoraj 30 letnih poslovnih izkušnjah smo se naučili prisluhniti tudi najmanjšim podjetnikom, ki vsakodnevno potrebujejo našo podporo in znanje, pridobljeno tekom let v poslovnem sodelovanju z različnimi ustanovami, svetovalci in podjetniki vseh branž.

Naše vodilo je poenostavitev poslovnega sveta tudi tistim, ki nimajo veliko poslovnih izkušenj oz. tistim, ki se šele podajajo v podjetniške vode in so na začetku svoje podjetniške poti.

 

 • Pomagali vam bomo pri odprtju podjetja, vzpostavitvi poslovanja ter vodenju vseh evidenc.
 • Za vas opravljamo vse računovodske storitve in še več, pomagamo vam pri razumevanju zakonodaje in implementaciji le te v poslovanje.
 • Beležimo za vas vse poslovne dogodke in vas usmerjamo pri poslovanju.
 • Izberemo vam kader, vam pomagamo pri zaposlitvi delavcev in morebitnem pridobivanju delovnih dovoljenj.
 • Vam svetujemo pri optimizaciji poslovanja in premagovanju finančnih ovir. Urejamo dokumentacijo za pridobivanje posojil.
 • Zastopamo vas pred davčnimi in drugimi organi v različnih postopkih, davčnih, carinskih, upravnih…

 

Skratka, tu smo za vas.

 

 

RAČUNOVODSKE STORITVE

 

Naše podjetje opravlja za srednje ter večinoma manjše naročnike celovit računovodski servis.

 

Storitve servisa zajemajo:

 

 • vodenje glavne knjige, vodenje glavne knjige po stroškovnih mestih (za posamezen projekt)
 • vodenje analitičnih evidenc saldakontov (odprte postavke kupcev in dobaviteljev ter odprte postavke do drugih)
 • vodenje plačilnega prometa
 • obračun in vodenje blagajniškega poslovanja
 • vzpostavitev registra osnovnih sredstev, obračun amortizacije
 • obračun davka na dodano vrednost
 • vodenje davčnih evidenc
 • izdelava medletnih bilanc
 • izdelava zaključnega računa
 • obračun plač in poročanje o izplačanih plačah
 • obračun socialnih prispevkov za zasebnika
 • vodenje evidence materialnega knjigovodstva
 • izdelava raznih poročil in statistik za različne institucije (npr. Banka Slovenije)
 • obračun obresti
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 • priprava dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev (subvencij)

 

Knjigovodska opravila

 

 

Obračunavanje DDV ter vsa povezana opravila

 

 • prijava/odjava zavezanca v register DDV
 • obračun DDV
 • priprava rekapitulacijskega poročila
 • ostala opravila povezana z DDV (popravki obračunov DDV, popravki odbitka DDV, samoprijava…)

 

Register OS

 

 • vnos osnovnega sredstva v register na podlagi zapisnika; dograditev obstoječega osnovnega sredstva se šteje kot samostojen vnos,
 • obračun amortizacije osnovnih sredstev,
 • obračun DDV pri odtujitvi OS,
 • izpisi za potrebe inventurnih komisij.

 

Plačilni promet

 

 • priprava plačilnih nalogov in izvajanje plačilnega prometa.

 

Ostala knjigovodska opravila

 

 • usklajevanje knjigovodskih stanj z dejanskim stanjem (iop,opomini..),
 • obračun obresti,
 • amortizacijski načrti pri posojilih,
 • fakturiranje.

 

Administrativna opravila

Med ostala administrativna opravila spadajo opravila, ki ne štejejo med tipična knjigovodska opravila in se lahko pojavljajo bodisi po posebnem naročilu naročnika, bodisi kot posledica delovanja in upoštevanja pogodbenih določil.

 

Sem spada predvsem:

 

 • urejanje dokumentacije,
 • sestavljanje dopisov,
 • priprava predlogov za kompenzacijo, cesijo, asignacijo,
 • opominjanje neplačnikov.

 

Ostale storitve

 

 • zahtevki, za povračilo davka iz tujine,
 • zahtevki za povračilo ddv-ja obračunanega nerezidentom pri izvozu,
 • izdelava intrastata,
 • obračun davka na motorna vozila,
 • obračunavanje in poročanje vseh okoljskih dajatev,
 • poročanje Banki Slovenije,
 • poročanje statističnemu uradu,
 • vsa ostala potrebna opravila povezana z vašim poslovanjem.

 

 

DAVČNO SVETOVANJE

 

Davčno svetovanje se pojavlja na vseh nivojih in področjih podjetja. Je nujno, ne glede na to, ali se računovodstvo v celoti ali deloma vrši pri izvajalcu. Poslovanje ima davčne posledice tako za podjetje kot tudi za fizične osebe, povezane z njim. Naša naloga je, zastopati interes lastnikov ter ob upoštevanju davčnih posledic za vse udeležence najti najprimernejšo rešitev.

Naročnike zastopamo tudi pred davčnimi organi v primeru inšpekcijskih pregledov in jim pomagamo tekom postopka inšpiciranja ter v vseh nadaljnjih postopkih. Davčno svetovanje kot pomembna sestavina našega dela je vedno prisotno, obseg pa je sorazmeren s potrebami naših naročnikov.

 

Preventivni davčni pregledi

Včasih niste prepričani ali so vaše poslovne knjige v celoti vodene v skladu s predpisi. S pomočjo preventivnega pregleda lahko v relativno hitrem času ugotovimo pomanjkljivosti in posredujemo napotke za njihovo odpravo. V okviru pregleda lahko najdemo tudi možnosti za izboljšanje poslovanja.

 

 

MEDNARODNI DAVKI

 

V današnjem času globalizacije vedno več podjetij poskuša prodreti na tuje trge in tam poslovati kot doma. Z vsako selitvijo oz. širitvijo poslovanja v tujino se srečujemo tudi z zakonodajo tuje države in s takoimenovanimi mednarodnimi davki. Lahko vam pomagamo pri pri poslovnih odločitvah s svetovanjem na področju mednarodnega obdavčenja, v okviru veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja. Z vas zahtevamo vračilo davka plačanega v tujini, pomagamo vam pri zahtevah za oprostitev plačila davka v skladu z veljavno tujo zakonodajo in morda tudi optimiramo davke v okviru vašega poslovanja v tujini.

 

 

OBRAČUN PLAČ

 

V obračun plač spada predvsem:

 

 • priprava podatkov za obračun plače,
 • obračun plače – izdelava plačilne liste,
 • obračun jubilejnih nagrad, odpravnin in drugih dohodkov iz zaposlitve,
 • obračun regresa za letni dopust,
 • mesečni obračun prispevkov za zasebnika,
 • obračun drugih izplačil fizičnim osebam (plačilo po avtorski ali podjemni pogodbi, izplačilo najemnine, izplačilo nagrade vajencem …),
 • obračun prispevka za vplačila v sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

 

Poročanje o obračunanih in izplačanih plačah:

 

 • prijava podatkov ZPIZ – izdelava obrazca M4 – M8,
 • poročilo DURS o prejemkih in vrstah izplačil fizičnim osebam,
 • poročilo o vplačilih za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
 • poročanje Statističnemu uradu RS – gibanje plač zaposlencev – priprava obrazcev ZAP-STRU/L, ZAP-SP/4L),
 • poročilo prejemnikom izplačil za kontrolo napovedi za odmero dohodnine,
 • potrdilo o plačanih prispevkih za leto (iz M4).

 

Druga opravila

 

 • izdaja potrdila o višini plače,
 • poročilo ER 28 ob prenehanju delovnega razmerja,
 • mesečni zahtevek v zvezi z invalidi nad kvoto (nagrada, prispevek),
 • vloga za refundacijo boleznin nad 30 dni, nege, vojaške vaje …,
 • prijava delavca v zavarovanje – priprava ustreznih obrazcev, kot so PD-1, M1/M2 in MDČ; sem spada tudi izročitev (osebna ali po pošti) kopije obrazca M1 zaposlencu,
 • tiskanje plačilnih list, virmanov …,
 • priprava letnih obvestil zaposlencem za letni dopust.

 

 

PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE

 

Naša ponudba na področju svetovanja in dodatnih računovodskih storitev zajema tudi finančno in poslovno svetovanje.

 

To zajema širok sveženj aktivnosti za pomoč podjetjem in podjetnikom:

 

 • pridobivanje povratnih in nepovratnih sredstev
 • priprava dokumentacije za pridobivanje bančnih kreditov in garancij
 • izdelava poslovnih načrtov
 • priprava pogodb o zaposlitvi in pogodb o medsebojnem sodelovanju
 • pravna pomoč
 • prodaja in nakup podjetij
 • izterjava dolžnikov
 • svetovanje in optimizacija podjetja

 

MEDNARODNI POSLI

 

Celovite računovodske storitve ter storitve poslovno finančnega svetovanja nudimo tudi tujim podjetjem in posameznikom, ki se zaposlujejo in ustanavljajo podjetja v Sloveniji. Svetujemo jim pri pridobitvi vseh potrebnih listin za registracijo podjetja, spremljamo jih pri postopku registracije, odprtju poslovnega računa pri banki ter v drugih postopkih, ki so potrebni za zagon in poslovanje podjetja.

Poslovanje s tujino od računovodskega servisa zahteva poznavanje davčne zakonodaje, mednarodnih sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčenju ter mednarodnih računovodskih standardov.

Za nas to ni neznanka, saj že vrsto let poslovno sodelujemo s tujimi računovodskimi servisi iz Italije in Nemčije.

 

USTANAVLJANJE PODJETIJ

 

Odpirate ali želite spremeniti pravno obliko podjetja? Se podajate v podjetniške vode in ne veste kje in kako začeti? Imate tisoč in eno vprašanje povezano s postopki, davki, pogodbami o zaposlitvi ali o kakršnem koli sodelovanju, stroških in vseh korakih potrebnih za brezskrbno ustanovitev ali preoblikovanje podjetja?

Ne zapravljajte nepotrebnega časa in energije, podali vam bomo vse potrebne informacije in za vas opravili večino postopkov. Z vašim pooblastilom lahko tudi fizično uredimo odprtje na pristojnih ustanovah ter vam olajšamo čakalne vrste in nepotrebno zapravljanje vašega dragocenega časa.

 

Kadri

 

Želite zaposliti delavca in ga prijaviti v skladu z delovno zakonodajo, pa ne veste kako?

Za vas izberemo primeren kader in vam uredimo vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev.

Bi radi zaposlili tujca? Hitro in učinkovito uredimo vse potrebno za pridobitev delovnih dovoljenj, dovoljenj za zaposlitev in dovoljenj za delo tujcev.

 

IZOBRAŽEVANJE

 

Zaradi poznavanje zakonodaje, standardov, načinov delovanja in poslovanja različnih vrst in oblik podjetij ter njihovih potreb, smo se odločili organizirali tematska izobraževanja na poljubno izbrano tematiko s področja računovodstva, knjigovodstva, administracije in davkov (skladno s posamičnimi potrebami).

Izobraževanja izvajamo za vse, ki bi želeli pridobiti dodatne veščine in znanja iz omenjenih področij.

Nudimo tudi možnost izobraževanja zaposlenih na sedežu vašega podjetja. Če vas zanima karkoli v zvezi z davčno zakonodajo in administriranjem v okviru le te, ali v okviru bilo katerih ostalih finančnih, računovodskih ali knjigovodskih postopkov, se obrnite na nas. Z veseljem vam bomo predali vso potrebno znanje in vas usposobili tudi za bolj zahtevna dela z izbranega področja.

 

 

 

ZAKAJ IZBRATI ANIS BIRO, d.o.o.?

 

 

 

 

KJE NAS NAJDETE?

 

 

 

 

 

 

+386 (0) 41 687 143

+386 (0) 5 66 38 880

info@anisbiro.si

 

 

Vi se ukvarjajte z vašim poslom, mi se bomo z vašim računovodstvom.