DARFIS družba za računovodstvo in davčno svetovanje d.o.o.

DARFIS družba za računovodstvo in davčno svetovanje d.o.o.

Trg Leona Štuklja

5

2000

MARIBOR

02/252-33-04

02/25-12-805

www.darfis.si

Davčna št.SI58559990

DirektorDRAGICA JANEŽIČ

DARFIS družba za računovodstvo in davčno svetovanje d.o.o.

Trg Leona Štuklja

5

2000

MARIBOR

02/252-33-04

02/25-12-805

www.darfis.si

Davčna št.SI58559990

DirektorDRAGICA JANEŽIČ

Oddaj Povpraševanje


DARFIS družba za računovodstvo in davčno svetovanje d.o.o.

Z NAMI VAM BO PODJETNIŠTVO V UŽITEK.

 

Ne želite biti obravnavani kot eden izmed tisočih?

Si želite zanesljive, ažurne in kakovostne računovodske storitve, individualnega pristopa?

Potem je podjetje DARFIS d.o.o. prava izbira za vas.

 

 

O podjetju

 

Poslanstvo

 

DARFIS JE RAČUNOVODSKI SERVIS, KI ZAGOTAVLJA CELOSTNE STROKOVNE REŠITVE ZA SVOJE POSLOVNE PARTNERJE, TAKO NA RAČUNOVODSKEM, POSLOVNEM KOT DAVČNEM PODROČJU. ZADOVOLJSTVO POSLOVNIH PARTNERJEV DOSEGAMO Z OPRAVLJANJEM KVALITETNIH STORITEV, OSEBNIM PRISTOPOM IN MEDSEBOJNIM SPOŠTOVANJEM.

Zaposlenim omogočiti nenehno strokovno izpopolnjevanje in jih vzpodbujati, da pri svojem delu izražajo svojo kreativnost, inovativnost in strokovnost. Omogočiti čimboljše delovne pogoje in izboljšati kakovost življenja zaposlenih, kar bo pripomoglo k boljšemu delovnemu razpoloženju in večji motivaciji zaposlenih.

Naše dolgoletne izkušnje in znanje, ki se nenehno prilagaja spreminjajoči se zakonodaji o računovodstvu, davkih, delovni zakonodaji, vodijo k natančemu in profesionalnemu opravljanju naših storitev, prilagojenim posebnostim posameznega poslovnega subjekta.

 

Vizija

 

ŽELIMO POSTATI VODILNI RAČUNOVODSKI SERVIS NA PODROČJU PODRAVJA V ROKU TREH LET IN V ROKU PETIH LET TUDI CELE SLOVENIJE, KI BO ZNAN KOT NAJBOLJŠI PARTNER SVOJIM POSLOVNIM STRANKAM NA RAČUNOVODSKEM, POSLOVNEM IN DAVČNEM PODROČJU.

Z uporabo sodobnih informacijskih rešitev želimo svoje storitve še bolj približati svojim strankam. Skozi nenehni razvoj, motiviranjem zaposlenih za izpopolnjevanje ter ustvarjanju ugodnih delovnih pogojev želimo postati družbeno odgovorno in družini prijazno podjetje.

Vrednote

 

V SVOJE ŽIVLJENJE VNESITE POZITIVNE VREDNOTE!

 • Poštenost in zaupanje
 • Kreativnost in učinkovitost
 • Odgovornost in gospodarnost
 • Spoštovanje in sodelovanje
 • Skrb za stranke in zaposlene

 

 

RAČUNOVODSKE STORITVE

 

 

 

KNJIGOVODSKE STORITVE:

 

 • vodenje glavne knjige
 • spremljanje terjatev in obveznosti – saldakonti
 • vodenje blagajne
 • vodenje registra osnovnih sredstev z obračunom amortizacije in prevrednotenjem osnovnih sredstev
 • obračun obresti

 

DAVČNO KNJIGOVODSTVO:

 

 • vodenje knjige izdanih in prejetih računov
 • obračun davka na dodano vrednost

 

KNJIGOVODSTVO PLAČ:

 

 • obračun plač, regresov
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca
 • obračun podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, drugih osebnih prejemkov

 

RAČUNSKI IZKAZI IN DAVČNI OBRAČUN:

 

 • izdelava letnih računovodskih izkazov
 • izdelava davčnega obračuna
 • izdelava medletnih računovodskih izkazov na željo strank

 

DRUGA POROČILA:

 

 • izdelava poročil za Banko Slovenije (SN, SKV, …)
 • izdelava poročil za Agencijo za javnopravne evidence in storitve – AJPES (statistika finančnih računov)
 • izdelava poročil za Davčno upravo Republike Slovenije – DURS
 • izdelava poročil za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – ZPIZ

 

DAVČNO SVETOVANJE

 

 

ŽELITE POVEČATI DONOS VAŠEGA PODJETJA?

 

V podjetju Darfis d.o.o. se vam bomo individualno posvetili in s pomočjo strokovnega znanja odgovorili na vsa vaša vprašanja.

 

Ponujamo vam davčno svetovanje na naslednjih področjih:

 

 • Davek na dodano vrednost
 • Trošarine in takse
 • Davek od dohodka pravnih oseb
 • Davek iz dejavnosti
 • Dohodnina in drugi davki fizičnih oseb
 • Kapitalski dobički
 • Sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja
 • Davek na finančne storitve
 • Sodelovanje pri davčnih pregledih
 • Vlaganje vlog in pritožb
 • Preventivni davčni pregledi
 • Davčno zastopanje
 • Statusno pravno preoblikovanje – združitve, delitve, …

 

Z VISOKO STOPNJO STROKOVNEGA ZNANJA VAM ZAGOTAVLJAMO OPTIMALNO DAVČNO POSLOVANJE, KAR VAM BO POMAGALO DO ZMANJŠANJA DAVČNIH OBVEZNOSTI IN IZBOLJŠANJA DONOSNOSTI VAŠEGA PODJETJA.

 

POSLOVNO SVETOVANJE

 

 

ŽELITE IMETI VSE STORITVE NA ENEM MESTU?

 

V podjetju Darfis d.o.o. vam ponujamo naslednja poslovna svetovanja:

 

 • Ali odpreti d.o.o. ali s.p.?
 • Ali voditi evidence na podlagi normiranih stroškov ali dejanskih stroškov?
 • Prijave in odjave delavcev
 • Kadrovske evidence
 • Detaširani delavci
 • Priprava poslovnih načrtov
 • Priprava finančnih načrtov
 • Priprava izkazov denarnih tokov
 • Poročila za banke, Ajpes,Banko Slovenije, statistiko, sklade, zavode ipd.

 

 

STORITVE ZA PODJETJA V TEŽAVAH

 

 

IMATE TEŽAVE V POSLOVANJU? NISTE EDINI.

 

Statistika v evropskem merilu kaže, da je število novoustanovljenih podjetij in tistih, ki jih lastniki iz takšnih ali drugačnih razlogov zapro, na letnem nivoju enako.

Kaj v takšni situaciji storiti? Kako uporabljati Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)? In najpomembneje – kako ukrepati?

 

OPOZORILNA ZNAMENJA:

 

 • Kdaj prenehati poslovati po lastni volji – likvidacija
 • Kdaj prenehati poslovati tudi po volji upnikov – stečaj, prisilna poravnava
 • Katera so prva opozorilna znamenja plačilne nesposobnosti – stečaja
 • Kako naj upniki, ki se bojijo stečaja dolžnika, spremljajo njegovo boniteto

 

KAKO PRESODITI, KDAJ SE JE POTREBNO ODLOČITI ZA PRISILNO PORAVNAVO OZ. STEČAJ?

 

 • Opredelitev insolventnosti po ZFPPIP
 • Obveznosti poslovodstva in članov nadzornih svetov ob insolventnosti
 • Poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja (presoja poslovodstva, mnenje poslovodstva o tem, obveznost poslovodstva predlagati enega od insolvenčnih postopkov, sklic skupščine)
 • Določanje kapitalske ustreznosti (zase in svoje dolžnike)
 • Kdaj je kapitalska neustreznost razlog za vložitev stečajnega predloga

 

POSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE (PP)

 

 • Predhodni postopek zaradi insolventnosti v PP (NFP in predlog dolžnika, mnenja revizorjev in pooblaščenih cenilcev podjetij, predujem in takse, pridobitev procesne legitimacije upnika – prijava terjatev, umik predloga za PP)
 • Postopek prisilne poravnave (glavni postopek, pravne posledice, plačila v breme TRR, terjatve upnikov, poslovanje dolžnika med postopkom prisilne poravnave odločanje o PP, pravni učinki potrjene PP)

 

POSTOPEK UVEDBE STEČAJNEGA POSTOPKA

 

 • Predhodni postopek (predlog upnika ali dolžnika, stroški predujma, kakšna je usoda terjatev upnikov v stečajnem postopku, odločanje o začetku stečaja)
 • Stečajni postopek – nekatera vrata vendarle ostanejo priprta (pravne posledice, poboti, izpodbijanje pravnih dejanj, prijava ločitvenih in izločitvenih pravic, posledice prenosi pooblastil na upravitelja, odpovedi pogodb, pretrganje zastaranja terjatev, za vrednostne papirje, ki jih je izdal dolžnik, nujni posli in nadaljevanje poslovanja, prodaja premoženja, razdelitev splošne in posebne razdelitvene mase in končanje postopka, trajanje stečaja)

 

ZAKAJ MI?

 

Naše stranke

 

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI 

Telefonski št.: 

02/252-33-04

02/25-12-805

 

E-mail naslov: 

darfis@darfis.si

 

 

Imate vprašanje?

Kontaktirajte nas in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.